НАЧАЛО » Общи условия
Общи условия

Общи условия

1.      НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВ��НЕ

1.1.  За всички туристи по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на ��вейцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2.  За туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Шв��йцария, Норвегия, Хърватия, Македония и Сърбия – валидна лична карта или валиден задграничен паспорт.
1.3.  За деца под 18 г. – валиден документ за с��моличност, изискван от съответната държава, със сро�� на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
1.3.1.      За деца под 18 г., пътуващи сами или с еди��и�� от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и нотариално заверена декларация на български език от двамата род��тели, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декла��ация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.

1.4.  Европейска здравна карта и /или мед. застраховка  „Помощ при пътуване в чужбина“. При организираните екскурзии тази застраховка обикновено е включ��на в цената на екскурзията.
1.5.  Виза – виж т.2
1.6.  Договор за организирано пътуване – сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
1.7.  Ваучер за организирано пътуване – получава се след заплащане на пълната стойност на екскурзията или почивката и  заявените допълнителни услуги.
При неизпълнение на условията по т. 1.1. – 1.7, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
При неизпълнение на условията по т. 1.1. – 1.7., ТУРОПЕРАТОРА не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потъ��певшите.

2. ВИЗА

За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин, както и при желание от Потребителя изразено в писмен вид да съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Не ��редставянето на документите и незаплашането на таксите или неявяването в п��солството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ.

3. СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Записването за пътуване става след внасяне на депозит от 30% или 50 % от цената на
екскурзията и представяне от туриста на необходимите документи. Точният процент на депозита е посочен конкретно във всяка програма.
Срок за записване – записването за екскурзия или почивка става най-късно 15дни преди обявената за пътуване дата.  При наличие на свободни места записването продължава и след посочения срок.

За самолетните програми пътуване може да се заяв�� от 1 год��на до 1 седмица преди датата на заминаване. За да имате реален избор на полети, хотели и цени най – подходящия период за сключване на договор е от 6-��ия до 1 месец  преди датата на заминаване. За да сключите договор е необходимо да представите документи и да заплатите според датата депозит или пълната стойност на пътуването.

4. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно.

Потребителят внася депозита в момента на подписването договора, ако не е упоменат друг срок. Окончателно плащане: 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4.2. Увеличението на цената е възможно, но не по-късн�� от 20 дни преди деня н�� пътуването при наличието н�� една от следните причини; при покачване на цените на горивата, при промяна на стойност��а на транспортните рзходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

4.3. Туроператорът се задължава да информира  Потребителя за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата . ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:

– да приеме промяната в общата цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума;

– да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.

4.4. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, Потребителят в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.

По самолетните програми, цените и условията за трансферите са валидни към датата на издаване на програмата. При промяна в ��е��ите на трансферите агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическия пакет в съответната посока преди сключване на договора. Цените на екскурзиите са  калкулирани при цена на самолетен билет валиден към датата на издаване на програмата. При промяна в цената на самолетния билет преди сключване на договора, агенцията си запазва правото за промяна цената на туристическия пакет в съответната посока.

4.5. При неспазване на посочените срокове за плащане, агенцията ��и запазва правото да анулира пътуването, като всички породени от това щети и неудобства са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. туристите.

4.6. Плащането се извършва в лева в брой или по бан��ов път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

5. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ��ОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НА�� ОБСТОЯТЕЛСТВА
По време на пътуване��о, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средств�� по време на път, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отка�� на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя, недопускане от страна на митниче��ките и гранични служби и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено пре����и него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

6.  МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ
Екскурзиите се провеждат при определен мин��мум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програма��а до 7 дни преди датата на отпътуване.

7.1. Туроператорът се задължава: да предостави в съответствие с условията по  договора туристическите услуги, заплатени от Потребителя.

7.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на Потребителя за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества при организираните групови екскурзии или почивки   и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

7.3. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния об��м на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

8. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорьт удържа следните неустойки:

8.1. при пътуване в чужбина:

а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.

г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването

д) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

8.2. при пътуване в страната:

а) до 30 дни преди датата на пъ��уването без неустойки

б) от 29 до 20  дни преди датата на пътуването –  в размер на депозита

в) от 19 до 10 дни прели датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването

г) от 9 до 7 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътува��ето

д) по-малко от 7 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуване по самолетна програма.

8.3. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

8.4. При подаване на документи с неверни данни и неспазване  на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горецитираните неустойки.

9.Спорове и рекламации.

9.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

9.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услуг��те на Т��роператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани стран��.

9.3. В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с ка��еството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата. Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация, придружена с протокол, подписан от предс��авител на пр��емащата агенция в съответната страна, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и самия него към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването.

9.4. Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
Касови апарати | Кафе машини